تیم اجرایی 

 

در راستای برگزاری هرچه با شکوه تر سومین جشنواره صنعت آبکاری هیئت اجرایی این جشنواره شروع به کار کرد.

 

اعضای هیئت اجرایی:

 

رییس جشنواره: مهندس حمید سیفی

 

دبیر جشنواره: مهندس مهرداد ژوله

 

دبیر اجرایی جشنواره: دکتر زهرا کریمی

 

اعضای کمیته سیاست گذاری:

 

مهندس هوشنگ رفیعی طاری

 

مهندس جمشید قربان نژاد

 

مهندس رضا قره داغی

 

مهندس مرتضی کریمی