حوزه صنعت

نفر اول : 50 میلیون ریال ، تندیس با آبکاری طلا ، لوح تقدیر

 

نفر دوم: 30میلیون ريال ، تندیس با آبکاری نقره ، لوح تقدیر

 

نفر سوم: 20 میلیون ريال ، تندیس با آبکاری برنز ، لوح تقدیر

 

حوزه دانشگاه

 

نفر اول : 50 میلیون ریال ، تندیس با آبکاری طلا ، لوح تقدیر

 

 

نفر دوم: 30میلیون ريال ، تندیس با آبکاری نقره ، لوح تقدیر

 

 

نفر سوم: 20 میلیون ريال ، تندیس با آبکاری برنز ، لوح تقدیر